JOUW PRIVACY IS BELANGRIJK VOOR BOUWKEET

Ons doel met deze verklaring is om ervoor te zorgen dat jij weet hoe wij jouw gegevens verzamelen, gebruiken, delen en opslaan wanneer je programma’s volgt bij Stichting Maatschappelijke Makerspace (“Bouwkeet”).

I. Welke gegevens verzamelt Bouwkeet?

1. Wanneer je je als deelnemer registreert voor een programma.

Inschrijfformulier
Als je wilt deelnemen aan een van de programma’s vul je een formulier in aan de balie van Bouwkeet. Alle gegevens op het inschrijfformulier worden gebruikt voor de volgende redenen:

 • om te kijken of de programma-activiteiten bijdragen aan het bereiken van het doel van de programma’s
 • om de programma’s te controleren en verbeteren
 • om de kwaliteit te verbeteren
 • voor de veiligheid
 • om onderzoek te kunnen doen naar de effecten van het programma

Op het inschrijfformulier noteer je de volgende gegevens:

Gegevens jeugdige deelnemer:

 • Jongen/meisje
 • Roepnaam
 • Voorvoegsel(s)
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Postcode
 • Wijk
 • Telefoon thuis
 • Mobiel nummer
 • E-mail
 • Naam school en groep
 • Of je je ID-bewijs hebt laten zien aan de baliemedewerker

Als je jonger dan 18 jaar bent, vragen we toestemming aan je ouders.
Hun contactgegevens worden ook opgeslagen door Bouwkeet:

Gegevens ouder/verzorger

 • Naam
 • Relatie tot deelnemer
 • Adres
 • Postcode
 • Telefoon thuis
 • Mobiel nummer
 • E-mail

Bouwkeet slaat deze gegevens op, zodat je deel kunt nemen aan de programma’s. Wij gebruiken de basisgegevens (geslacht, roepnaam, voorvoegsel(s), achternaam en geboortedatum) omdat wij er belang bij hebben om deelnemers te herkennen. Wij gebruiken geboortedatum, adres, postcode, school en wijk omdat wij er belang bij hebben om vast te kunnen stellen of de deelnemers behoren tot de doelgroep die Bouwkeet wil bedienen: kinderen uit de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken. Wij gebruiken telefoon thuis en mobiel nummer omdat wij er belang bij hebben om contact op te nemen met het kind of zijn/haar ouders als dat noodzakelijk is. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een kind tijdens een programma valt en zich bezeert. Bouwkeet neemt dan contact op met de ouders om hen op de hoogte te stellen. Wij gebruiken e-mail omdat wij er belang bij hebben om deelnemers op de hoogte te houden van hun registratie, deelname aan programma’s en activiteiten rondom Bouwkeet.

Gegevens over herkomst
Je hebt de mogelijkheid om je geboorteplaats, nationaliteit en herkomst aan te geven op het inschrijfformulier. Dit is niet verplicht. Om deze gegevens te gebruiken vragen we jouw toestemming. Bouwkeet vraagt deze gegevens omdat we een plek willen zijn voor iedereen uit de wijk. We willen dus graag weten of iedereen uit de wijk zich thuis voelt ongeacht zijn of haar culturele achtergrond en daarmee ook dat we niemand uitsluiten. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het (wetenschappelijk) onderzoek dat wordt uitgevoerd om de effectiviteit van de Bouwkeet-programma’s te bepalen. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken middels het versturen van een email naar info@bouwkeet.org.

Fysieke of mentale gezondheidsgegevens
Op het inschrijfformulier heb je de mogelijkheid om fysieke of mentale gezondheidsgegevens te noteren die belangrijk zijn voor een programmabegeleider om te weten, zodat we de speciale begeleiding kunnen bieden die noodzakelijk is. Denk aan: ADHD, allergie, epilepsie, doofheid, et cetera. Wij hebben belang bij het gebruik van deze gegevens om begeleiding aan te bieden aan een kind dat dit nodig heeft.

Beeldmateriaal
Bouwkeet maakt foto’s en video-opnames waar deelnemers op kunnen staan en gebruikt deze voor een overzicht van deelnemers met foto’s (smoelenboek) en voor eigen promotie. Onder promotie verstaan we het gebruik van foto’s en video-opnames op onze website (www.bouwkeet.org) en social media en het maken van programmaboekjes en folders. De programmaboekjes en folders delen we uit aan deelnemers en mensen die geïnteresseerd zijn in Bouwkeet zodat zij weten wat we organiseren. Op het inschrijfformulier vragen we je toestemming voor het maken en gebruiken van foto’s en video-opnames waarop je te zien bent. Beelden worden nooit zonder jouw toestemming met anderen buiten Bouwkeet gedeeld. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken middels het versturen van een email naar info@bouwkeet.org.

2) Wanneer er opvallende gebeurtenissen plaatsvinden tijdens de programma’s
Incidentenrapportage

Bouwkeet houdt gebeurtenissen zoals ongevallen, bedreigingen, scheldpartijen, et cetera bij. Deze informatie verwerken wij voor de veiligheid van iedereen binnen Bouwkeet, voor (wetenschappelijk) onderzoek en voor verbetering van de Bouwkeet-programma’s. Gebeurtenissen die in de rapportage verwerkt worden zijn onder andere de volgende:

 • (Lichte) lichamelijke ongevallen zoals vallen, stoten of een snee in de vinger
 • Deelnemer vertoont slecht gedrag met als gevolg directe beëindiging van deelname aan programma (geweld, diefstal en/of twee of meer officiële waarschuwingen van begeleider)
 • Ernstige gebeurtenis veroorzaakt door deelnemer (geen gehoor aan mondelinge waarschuwingen, agressie, bewust onveilige omgang met gereedschap, jezelf of andere verwonden)
 • De deelnemer verstoort het programma (pesten, werkzaamheden niet uitvoeren, niet communiceren met programmabegeleider, onbewust onveilig omgaan met gereedschap, niet volgen van veiligheidsvoorschriften)
 • Bijna-gebeurtenissen veroorzaakt door deelnemer (onbewust creëren van gevaarlijke situatie, situaties die hadden kunnen escaleren, gedragingen waaruit afwezigheid blijkt)

Wij hebben er belang bij de veiligheid rondom de programma’s te waarborgen.

Onder sociale veiligheid verstaan wij: voortdurend serieus aandacht geven aan het realiseren van veilig leren en aan het voorkomen, herkennen en aanpakken van ongewenst gedrag. Deelnemers komen naar Bouwkeet om te leren. Dat kan pas als je je veilig voelt en je jezelf kan zijn.

In Bouwkeet wordt onder begeleiding van ervaren programmamedewerkers gewerkt met machines en gereedschap waarbij aandacht voor veiligheid van belang is. De kans op een ongeluk kan beperkt worden door aandacht te geven aan veiligheid. De rapportage van gebeurtenissen is een onderdeel hiervan.

Successenrapportage
Bouwkeet houdt ook leuke gebeurtenissen bij. Denk aan een kind dat een ander goed helpt, dat hij/zij geconcentreerd werkt tijdens een programma, of dat hij/zij beter is geworden in timmeren/samenwerken/luisteren enzovoorts.

Ontwikkeling
We willen dat deelnemers zich positief ontwikkelen. Om de effectiviteit van de programma’s te meten, houden we daarom hun ontwikkeling bij. Deze gegevens worden voor (wetenschappelijk) onderzoek naar de effectiviteit van de programma’s van Bouwkeet gebruikt. Wij hebben er belang bij om te meten of het maatschappelijke doel van Bouwkeet – ontwikkelkansen bieden aan deelnemers uit de wijk Bospolder-Tussendijken – wordt behaald.

Beveiliging
Bouwkeet zorgt ervoor dat jouw gegevens goed beveiligd zijn. Onze computerprogramma’s maken gebruik van encryptie (versleuteling). Bovendien hebben onze medewerkers beperkt toegang tot jouw persoonsgegevens. Er zijn aparte lees- en schrijfrechten toegeschreven per werknemer. Bovendien loggen onze medewerkers in met aparte gebruikersnamen en unieke inlogcodes. Tenslotte hebben de medewerkers in hun arbeidsovereenkomst geheimhouding beloofd met betrekking tot jouw persoonsgegevens.

II. Categorieën van Ontvangers van Persoonsgegevens

Stichting De Verre Bergen
Bouwkeet is in 2015 opgericht door Stichting De Verre Bergen. Dit is een goede doelen instelling die maatschappelijke programma’s voor Rotterdam opzet en betaalt. De kosten van Bouwkeet worden bijna allemaal door De Verre Bergen betaald. De deelnemende scholen betalen een klein deel.
Aan de betaling door SDVB zijn een aantal voorwaarden verbonden zoals dat Bouwkeet SDVB periodiek voorziet van gegevens:

 • om te weten of de programma’s bijdragen aan de doelstellingen
 • om de programma’s te verbeteren
 • voor het bewaken van kwaliteit
 • om de veiligheid te regelen en te verbeteren
 • om onderzoek te doen naar de gevolgen van de programma’s

Jouw gegevens worden daarvoor geanonimiseerd verstrekt aan SDVB. Dat wil zeggen, dat in de gedeelde gegevens jouw naam vervangen is door een nummer zodat SDVB niet weet over wie de gegevens gaan. Bouwkeet heeft een verwerkersovereenkomst getekend met SDVB waarin staat hoe zij met de gedeelde data om gaan.

De doelen van SDVB zijn niet anders dan de doelen waarvoor je gegevens door Bouwkeet verwerkt worden.

Andere dienstverleners
Bouwkeet gebruikt cloudservices van andere personen zoals Stack en ReQuest om te helpen bij het beheren van de data. Onder het kopje Beveiliging hierboven kun je lezen hoe we dat beveiligd hebben.

Andere openbaarmakingen
Volgens de officiële richtlijnen, kunnen we jouw persoonlijke gegevens openbaar maken aan anderen: (a) als we jouw toestemming hebben gekregen; (b) om aan een geldige dagvaarding, juridische beschikking, gerechtelijk bevel, rechtsproces of andere wettelijke verplichting te voldoen; (c) om onze regels en richtlijnen te handhaven; of (d) zoals noodzakelijk om beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken of bij verdediging tegen juridische claims. We kunnen jouw persoonlijke gegevens ook aan een partner, een dochteronderneming of een derde overdragen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, afstand, overdracht of andere beschikking van een deel of alle activiteiten, activa of aandelen van Bouwkeet (met inbegrip van, maar niet beperkt tot een faillissement of soortgelijke procedure), op voorwaarde dat het de persoon waaraan we gegevens overdragen niet is toegestaan jouw gegevens te verwerken op een andere manier dan beschreven in deze privacyverklaring zonder je daar kennis van te geven en zonder je toestemming te verkrijgen indien vereist.

III. Jouw rechten

Je hebt het recht Bouwkeet te vragen om toegang tot en verbetering of wissen van je gegevens, de overdraagbaarheid van je gegevens of een beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens. Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonlijke gegevens, en het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je een van je rechten wilt uitoefenen, of als je een vraag voor ons hebt rond het verwerken van jouw persoonsgegevens, stuur je een email naar info@bouwkeet.org.